NJOFTIM – Mbi Aplikimin për Anëtarësim Individual

Bazuar ne Statutin e “S.S.I.S-A.A.E.E”, si anëtarë të rregullt të “S.S.I.S - A.A.E.E” mund të jenë Inxhinierët e Ndërtimit të liçencuar të Shqipërisë të cilët: a) Kanë të paktën 1 (një) publikim në një revistë shkencore në fushën e inxhinierisë së tërmeteve ose b)...

read more
NJOFTIM

NJOFTIM

Për Krijimin e “Shoqatës Shqiptare të Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association of Earthquake Engineering (A.A.E.E)” Në muajin Dhjetor të vitit  2019, në Tiranë u themelua organizata jofitimprurëse “Shoqata Shqiptare e Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) -...

read more

Address

Rruga Rr. "Hysni Gërbolli", Zona Kadastrale 8310, kati 1, Tiranë, Shqipëri.

Contact Us

(+355) 68 20 73 409
info@ssis.org.al

Hours

M-F: 9:00 - 17:00
S-S: Closed

Follow us