MENAXHIMI - PËRFAQËSIMI

Menaxhimi dhe Administrimi

Menaxhimi dhe administrimi i punëve të Shoqatës i caktohen Komitetit Ekzekutiv (K.E) i cili përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë të rregullt dhe 2 (dy) zëvendësues, të cilët zëvendësojnë anëtarët e rregullt të cilët nuk janë në gjendje të marrin pjesë ose mungojnë.

Anëtarët e K.E zgjidhen me votim të fshehtë çdo 5 (pesë) vjet, gjatë një mbledhje të rregullt të Asamblesë së Përgjithshme.

Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote.

Anëtarët zgjedhin mes vete me votim të fshehtë, Kryetarin, Zëvendës Kryetarin, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Përgjegjësin e financave. Mbledhjet e K.E konsiderohen të vlefshme kur janë të pranishëm të paktën pesë (5) anëtarë të tij.

Komiteti Ekzekutiv

Përfaqëson “S.S.I.S – A.A.E.E”   në të gjithë personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë, tek autoritetet shtetërore dhe në gjykata, në Shqipëri ose në vende të huaja, si dhe në organizatat ndërkombëtare dhe autoritetet e Bashkimit Evropian dhe lidh “S.S.I.S – A.A.E.E”   me nënshkrimin e tij.          

Agim Seranaj

Kryetar

Ajo ka për detyrë të merret me çdo pagesë për “S.S.I.S – A.A.E.E” dhe me mbajtjen e dokumentacionit të nevojshëm.

Ajo i bën rekomandime Komitetit Ekzekutiv për çështjet financiare.

Ajo e mban Librin e llogarive dhe çdo dokument tjetër financiar siç kërkohet nga Ligji.

Diana Lluka

Përgjegjësi i financave

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme.
Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote.

 

Luan Murtaj

Anëtar Zëvendësues i K.E.

Zëvendëson Kryetarin në detyrat e tij, kurdo që ai mungon ose ka ndonjë problem, pas një konsulte me të dhe nga një vendim i K.E. Kryetari mund të delegojë disa nga përgjegjësitë e tij tek Zëvendës Kryetari, pasi K.E. jep miratimin e tij.Ata kryesojnë në mënyrë të alternuar mbledhjet e K.E kurdoherë që mungon Kryetari.

Frederik Lena

Zëvendës Kryetari

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme. Menaxhimi dhe administrimi i punëve të Shoqatës i caktohen Komitetit Ekzekutiv (K.E) i cili përbëhet nga 5(pesë) anëtarëtë rregullt dhe2(dy) zëvendësues.

Llambro Duni

Anëtar i K.E.

Ai është Udhëheqësi i zyrës së “S.S.I.S – A.A.E.E” , përgjegjës për funksionimin e duhur të saj.
Është përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit të mbledhjeve të K.E. dhe të Asamblesë së
Përgjithshme, si dhe të korrespondencës.
Ai mban regjistrin e anëtarëve.

Altin Piqani

Sekretari i Përgjithshëm

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme.
Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote.

Helidon Kokona

Anëtar Zëvendësues i K.E.

Përfaqëson “S.S.I.S – A.A.E.E”   në të gjithë personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë, tek autoritetet shtetërore dhe në gjykata, në Shqipëri ose në vende të huaja, si dhe në organizatat ndërkombëtare dhe autoritetet e Bashkimit Evropian dhe lidh “S.S.I.S – A.A.E.E”   me nënshkrimin e tij.          

Agim Seranaj

Kryetar

Zëvendëson Kryetarin në detyrat e tij, kurdo që ai mungon ose ka ndonjë problem, pas një konsulte me të dhe nga një vendim i K.E. Kryetari mund të delegojë disa nga përgjegjësitë e tij tek Zëvendës Kryetari, pasi K.E. jep miratimin e tij.Ata kryesojnë në mënyrë të alternuar mbledhjet e K.E kurdoherë që mungon Kryetari.

Frederik Lena

Zëvendës Kryetari

Ai është Udhëheqësi i zyrës së “S.S.I.S – A.A.E.E” , përgjegjës për funksionimin e duhur të saj.
Është përgjegjës për mbajtjen e procesverbalit të mbledhjeve të K.E. dhe të Asamblesë së
Përgjithshme, si dhe të korrespondencës.
Ai mban regjistrin e anëtarëve.

Altin Piqani

Sekretari i Përgjithshëm

Ajo ka për detyrë të merret me çdo pagesë për “S.S.I.S – A.A.E.E” dhe me mbajtjen e dokumentacionit të nevojshëm.

Ajo i bën rekomandime Komitetit Ekzekutiv për çështjet financiare.

Ajo e mban Librin e llogarive dhe çdo dokument tjetër financiar siç kërkohet nga Ligji.

Diana Lluka

Përgjegjësi i financave

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme. Menaxhimi dhe administrimi i punëve të Shoqatësi caktohen Komitetit Ekzekutiv (K.E) i cili përbëhet nga 5(pesë) anëtarëtë rregullt dhe2(dy) zëvendësues.

Llambro Duni

Anëtar i K.E.

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme.
Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote.

Helidon Kokona

Anëtar Zëvendësues i K.E.

Të gjithë anëtarët kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Për sa i përket përgjegjësive, çdo anëtar ka për detyrë të të jetë në përputhje të plotë me ligjet, statutet aktuale dhe vendimet e K.E dhe Asamblesë së Përgjithshme.
Anëtarët zëvendësues marrin pjesë në mbledhjet e K.E., por nëse nuk zëvendësojnë një anëtar të rregullt, ata nuk kanë të drejtë vote.

 

Luan Murtaj

Anëtar Zëvendësues i K.E.

Adresa

Rruga Rr. "Hysni Gërbolli", Zona Kadastrale 8310, kati 1, Tiranë, Shqipëri.

Na Kontaktoni

(+355) 68 20 73 409
info@ssis.org.al

Oraret

H-P: 9:00 - 17:00
Sh-D: Mbyllur

Na Ndiqni